DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 24     <-- 24 -->        PDF

-^ 22 —


. Za smžaljkn 15. nzeto je, da su debla od panja po&m 10
metara daljine prikladna za poradjivanje, stoga je pad debljine po
trnpcu 2.021 cm. u krugljom 2 cm., stoje takodjer u račun uzeto.
Akdi je duljina debela koja druga, to se moraju pronaći pd-^
govarajuce sađržine tupaca i potrošak sirovog drva na 1000 kmd.


duga*


Na temelju vrsti duga sadržaje ista skrižaljka cienovnik sirovog
drva, 2a slučaj pako da bi se u cienovniku želila druga vrst, to
se n:iora broj druga ove skrižaljke na dotičnu vrst preračunati a
potrošak sirovoga drva na 1000 kmd. ustanoviti. —


Ovu iskazanu množinu duga nemože u ostalom radnik nikada
izvaditi s´razloga, što je samo drvo tomu krivo s druge strane
što si radnici zabilježe razdielku debelimu tvorivom a k tomu su u
kalanju i izracljivanju površni.


Dobiveni manjci zavise o kakvoći stabala, od kojili se proizvadjaju
duge. Pređpostavlenjem, da se je valjan obzir uzeo na
glavni uvjet proizvadjanja duga naime na dobru kalavost, koju
bez znatne neokrnjuje porast i krošnjavost stabla, to manjci nemogu
prekoračiti 107oi što je izkušeno. Ovomu iznosu pako približiti
ćemo se stoga, jer je drvo riedko kada vrlo kalavo, da bi
mogle biti duge na drugom kraju željene širine i debljine, S druge
strane nalaze se u drvu takodjer neravne pogrieške kao dveke


žuljevi, crvotočine, sliepice, zasrednosti srca i t. d., od kojili je


duga neprikladna ili pako mora se ova u manju vrst uvrstiti.


Nadalje manjak do najviše 107a može se poprieko računati


na šupljivost i truloču srca.


Proizvadjanjem duga umanjuje se množina, koja bi se postići


mogla, po izkustvih za 5%;^ dakle po ovomu može se računati,


da se manjci od matematičkib ustanovljenib poslieđka skriž: 15.


od 5 do 257^j menjaju. U ovik granicah ima se ustanoviti procienom


postotak, koji zavisi od kakvoće stabala i koji je potrieban u tu


svrku, da se za cjenovnik tolivažan potrošak sirovog drva na 1000


komd, duga izračunati može.


Velika leži mana u rukovanju, što radnik razdielbu bilježi
krupnom crvenom kredom, uglenom ili komadičem zemlje te propusti
označiti pravac ciepanju tako da zatjera oprezno sjekiru ili
kim, bez kojega nemože se drvo u željenem pravcu ciepati i napokon
što baš kod poradjivanja pojedinili komada nije dovoljno štedljiv,
stoga gubi se znatan diel na sirovom drvu.